กำลังอ่าน :
ชาวสวนยาง ขีดเส้น 30 วัน แก้ราคาตกต่ำ
เขียนโดย : WorkpointNews
LATEST
OUR PICKS
HOT
ข่าวเศรษฐกิจ

ชาวสวนยาง ขีดเส้น 30 วัน แก้ราคาตกต่ำ

View 3 นาที 7 ธันวาคม 2017
เขียนโดย
WorkpointNews
SHARE
COMMENT

ประเด็นคือ – ตัวแทนสวนยางยื่น 3 ข้อเสนอใหม่ แก้ปัญหาราคายางพารา ขีดเส้น 30 วัน นัดรวมตัวเคลื่อนไหวอีกครั้ง

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 ตัวแทนชาวสวนยางจากสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) ยื่นข้อเสนอ 3 ประเด็นหลัก ในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยขอให้มีตัวแทนชาวสวนยางชายขอบมีส่วนร่วมกับการกำกับดูแลยาง และขอให้ตัวแทนชาวสวนยางเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ ทำได้จริง และเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย และขอให้มีการปรับระเบียบภายใน กยท.เช่น พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 49 (5) ซึ่งระบุว่าให้นำเงินค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกยางพารา (เงินเซส) ไม่เกินร้อยละ 7 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง

ทั้งนี้ หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่เรียกร้องภายใน 30 วันจากนี้ จะมีการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวที่กระทรวงเกษตรฯ หรือทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง

ด้าน กยท. รับไปเรื่องนำเข้าสู่การพิจารณาของคระกรรมการ กยท. โดยเบื้องต้นจะตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาราคายางที่ตกต่ำ และดูแลแนวทางที่ทางเกษตรกรเสนอมาทั้งหมด รวมถึงให้ทบทวนงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดความชัดเจนที่จะพัฒนาชาวสวนยางรายย่อยให้เกิดความยั่งยืน

กำลังโหลดบทความถัดไป...